Mitt friska liv

Vi i projektet bedriver ett förebyggande folkhälsoarbete riktat till utomeuropeiska personer över 20 år bosatta i Uppsala län. Fokus ligger på personer som inte har arbete och som därför inte omfattas av företagshälsovården.

Målgruppen är överrepresenterad vad gäller ohälsotal och flera individer ligger i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, benskörhet, övervikt och andra livsstilsrelaterade sjukdomar. Dessa grupper kan vara svåra att nå med riktad prevention.

Projektet Mitt friska liv genomförs på föreningshuset Kontakten och som blir det fysiska navet  men aktiviteter äger även rum på andra platser i Uppsala. På Kontakten samarbetar vi med 16 föreningar bildade på etnisk grund.

Projektet Mitt friska liv är ett samverkansprojekt mellan Studiefrämjandet, Uppsala läns landsting, Uppsala Kommun- Arbetsmarknadsnämnden och Upplands idrottsförbund.

Syftet med projektet är att jobba förebyggande och bidra till en bättre folkhälsa. Att genom hälsofrämjande aktiviteter skapa nyfikenhet och lust till ett individuellt och självständigt ansvarstagande för den egna hälsan.

Tillsammans skapar vi hälsans år, kom med du med!

Kontakt
E-post: mittfriskaliv@kontakten.nu
Facebook: Mitt friska liv