Arbetsmarknad

För verksamhetsområdet arbetsmarknad är målsättningen att

 • ge möjlighet till arbetslivserfarenhet
 • främja egenmakt
 • bryta den sociala, ekonomiska snedrekryteringen till studier och arbete
 • ge tillgång till en utvecklande och meningsfull fritid
 • förbättra det svenska språket
 • öka graden av anställningsbarhet
 • ära sig planera och organisera sina studier för bästa resultat
 • ge ökad kunskap om privatekonomi
 • skapa bättre förutsättningar till en aktivare föräldraroll
 • minska utanförskapet som skapas av att vara utanför arbetsmarknaden
 • ge möjlighet till arbetserfarenhet och skapa sig ett kontaktnät

Så här arbetar vi med arbetsmarknadsområdet

Vi har under åren kommit att utveckla studiestöd/vuxenbildning/läxläsning där vi har lärt oss metoder kring att hjälpa, stödja och motivera till studier.

Vi har tagit fasta på utredningen som Malmö stad gjort kring att tillvarata föräldrarnas engagemang och hur ska man skapa en stad som är hållbar, där människor vill leva och bo. Där undersökte man varför en del av barnen inte klarade av grundskolan medan en del gjorde det. Man kunde inte se ett direkt samverkansmönster mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund, nationalitet, årsinkomst, tid i Sverige, med eller utan arbete. Man fann till sin förvåning att det som i hög utsträckning möjliggjorde för ett barn att klara av grundskolan var om den hade haft en vuxen som aktivt hjälp till med att lära barnen göra sina läxor eller regelbundet hade ställt frågor till barnen hur de hade det i skolan.

Vi ser att prestationerna i grundskolan främst beror på att barnen har föräldrar som aktivt hjälper barnen med läxorna. Det har vi tagit fasta på och arrangerar läxläsning för barn och deras föräldrar. De behöver ett omfattande stöd i sitt föräldraskap kring läxläsningen och praktisk hjälp med detta eftersom de inte gått i svensk skola. Vi har nu kommit en bit i arbetet. Vi har mer än sex års erfarenheter och vi har utvecklat systematik för studiestöd och studieplanering som vi bär med oss in i nästa utvecklingsfas. Under 2018 ska vi i högre utsträckning stötta föräldrarna kring läxläsningen.

Ett av flera närmande till arbetsmarknaden kan vara att man förstår hur skolsystemet fungerar. Att man som förälder förstår vilken verklighet barnen möter i den svenska skolan. Detta diskuteras bland annat i våra föräldraskapskurser Älskade Barn.

Många av våra deltagare och föreningar på Kontakten har inte med sig en skolgång från Sverige och har därför svårigheter att hjälpa sina barn. Så vi gör det tillsammans – vi låter barn och deras föräldrar komma till Kontakten. De får hjälp med att förstå, planera och göra sina läxor. Vi har byggt upp en omfattande verksamhet med volontärer för att möjliggöra detta.

En annan förutsättning för att närma sig arbete kan vara möjligheten att regelbundet få öva, prata och skriva svenska. Detta kan man göra inom ramen för Gottsunda Skrivarcaféer och på språkkaféerna.

Om man vill söka arbete så har man tillgång till datastugorna och våra grundläggande datakurser. Vi arrangerar också särskilt riktade datakurser till våra kamratcirklar och föreningar främst kring ”open source” och webbsidor.

Eftersom vi har en stor öppen verksamhet så är det många som söker information hos oss. Vi har broschyrställ och vi arrangerar regelbundet starta-eget träffar med ALMI och Coompanion.

Vi svarar dagligen på frågor kring Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, försörjningsstöd och hur man söker barnomsorg/fritidsplats/skolplats. Vi hjälper till med att söka jobb och söka studieplats. Vi hjälper till med att besvara det mesta som kan tänkas komma från kommun, myndigheter, landsting etc.

Vi har flyttat över delar från privatekonomikurserna (försäkringar, lån, a-kassa) till föräldraskapskurserna Älskade Barn. Många har svårt att få pengarna att räcka och många har svårt att planera sin ekonomi. Vi använder en enkel tavla som den som finns i Lyxfällan och pratar om hur man ska förhindra att komma i skuldfälla.

Arbetsmarknadsområdet gör sig också gällande i att vi tar emot många som arbetstränar och kanhända får sin första anställning hos Kontakten. De får lära sig vara en del av ett arbetslag och får värdefulla arbetslivserfarenheter och referenser som kan vara helt avgörande för att komma ifråga för ett arbete.

Vi arrangerar lära-sig-cykla kurser i samarbete med Cykelfrämjandet. Dessa hålls fyra gånger per år. De är populära och blir fulltecknade så fort platserna släpps. Deltagarna är mestadels mammor och kvinnor som inte haft möjlighet att lära sig cykla. Med detta så öppnas en ingång till bland annat hemtjänsten där möjligheten att kunna transportera sig mellan arbetsplatserna är avgörande.

Eftersom många har svårigheter med att lära sig betala sina räkningar då de har en viss datorovana (de är ofta vana mobilanvändare) har vi betalstugor där vi bistår deltagare med datorer och att vi kan svara på frågor.

Vi har ett pågående projekt kring validering som innebär att deltagare får validera sina icke-formella kompetenser särskilt med fokus på arbetsmarknadskompetenser. Detta ger intyg på kompetenser och förmågor och vi ser att detta stärker individen enormt.
Läs mer: Valideringsprojektet

Vi har ett annat arbetsmarknadsprojekt som möjliggjort en start av Fritidsbanken (se redovisning nedan) där våra deltagare och Gottsundaborna har möjlighet att låna fritidsutrustning kostnadsfritt vilket kan ge en aktivare tillvaro. Utlåningen ökar hela tiden. Vi har mer än 60 utlån per vecka och allt som hitintills har lånats ut har kommit tillbaka.
Läs mer: IKE-projekt/Fritidsbanken.

 • Stöd till vuxenbildning/Läxläsning
  Denna del består av två verksamhetsdelar. Den ena med fokus på studieplanering och konkreta studieguidningar i t ex PM-skrivande och ge studiemotivation. Den andra i praktisk läx- och studiestöd där man kan få ställa frågor kring hur man ska lösa sitt skolarbete. Verksamheten bedrivs av volontärer. Bland annat vid undersjuksköterskestudier och barnskötarstudier där vi har volontärer som arbetar som sjuksköterskor som hjälper till med detta.
 • Älskade Barn
  Vi har utbildat två nya studiecirkelledare och kan numera erbjuda kurser i föräldraskap på engelska, franska, tyska, somaliska, arabiska, persiska, farsi, dari och svenska. Studiecirkelmaterialet omfattar numera del 1-6 ”Barn och föräldrar 0-18 år” samt avsnitt 7-9 ”För de som nyligen kommit till Sverige” samt del 10-11 ”För de som väntar barn och har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. På Kontakten kommer vi att erbjuda två studiecirklar under vardagskvällarna och en på lördagar.
 • Språkkafé
  Det är en lättillgänglig och efterfrågad verksamhet som bedrivs tre kvällar per vecka. Dels för dem som är nyanlända till Sverige och dels till dem som vill öva och prata mera än de har möjlighet till. Samt även till dem som vill underhålla sina engelska. Vi arbetar med olika studie- och kursmaterial som finns inom SFI och lättlästa tidningen 8 sidor.
 • Gottsunda SkrivarCafé
  Äger rum i samarbete med föreningen Litteraturcentrum och innebär bland annat att fristadsförfattare bjuds in för att berätta om sitt författarskap och om sitt 
  förhållande till det skrivna och talade ordet. Alla som deltar erbjuds att läsa högt ur sina texter och får lämna in material till antologierna som produceras.