Verksamhetsområden & målgrupper

Föreningshuset Kontaktens verksamhetsområden

Inom dessa områden grupperar vi våra aktiviteter. Verksamhetsområdena baserar sig på behoven av att stärka civilsamhället och minska segregationen. Eftersom utanförskapet i samhället har ”etnifierats” är behovet av stöd till invandrarföreningar särskilt stort. Det demokratiska underskottet med bland annat lågt valdeltagande i området och det låga förtroendet för myndigheter och offentliga aktörer är ett motiv för våra målområden. Hög arbetslöshet och lägre utbildningsnivå än riksgenomsnittet gör arbetsmarknadsaspekten viktig för de aktiviteter och program som vi erbjuder.

Föreningshuset Kontaktens särskilt prioriterade målgrupper

  • Kvinnor
  • Invandrarföreningar
  • Vuxna utanför föreningslivet
  • Unga vuxna

Förutsättningarna att ta del av samhällets resurser är ojämlika. En av orsakerna är avsaknaden av fungerande integration. Många faller utanför på grund av bristande språkkunskaper, svag eller ingen anknytning till arbetsmarknaden eller egna kulturella strukturer. Unga vuxna i riskzonen, utomeuropeiska kvinnor, nyanlända är några målgrupper som vi möter i verksamheten. Vi anpassar aktiviteter och program för att möta behoven hos dessa.

Kvinnor
Vi prioriterar kvinnor över 20 år, särskilt de som finns i våra etniska föreningar eller deltar i kamratcirklar eller söker sig till oss för att de har en egen verksamhetsidé. Vi vinnlägger oss om att vår verksamhet ska vara deltagarstyrt.

Invandrarföreningar
Vi riktar oss till invandrarföreningar och prioriterar föreningar med medlemmar från Somalia, Eritrea, Etiopien, Palestina, Syrien, Iran, Irak, Sudan och Afghanistan.

Vuxna utanför föreningslivet
Vi vill skapa en trygg mötesplats där människor får möjligheter att växa och där allas erfarenheter och åsikter tas på allvar. Ett exempel på en sådan mötesplats är numera kurserna inom Älskade Barn där vi ser att vi har nått många kvinnor.

Unga vuxna
Vi vill uppmuntra unga vuxnas naturliga engagemang och kreativitet. Vi utgår från ett entre- prenöriellt förhållningssätt där de uppmuntras att tänka självständigt och tränas i att omsätta idéer till handling. Vi lär dem att företagsamhet lönar sig. Vi vill visa att med små medel och stort engagemang kan man förändra sin tillvaro. Vi kommer att fortsätta med företagar- och starta-eget- träffar som Almi arrangerar.