Projekt

På föreningshuset Kontakten har vi har flera pågående projekt.
Projekten tillför Föreningshuset Kontakten möjligheter att berika verksamheten med aktiviteter som inte ryms i den ordinarie verksamheten. Vi får möjlighet att prova utvecklingsidéer med fokus på folkhälsa och arbetsmarknad såsom att utbilda hälsoguider, ge deltagare möjlighet att validera sina arbetsmarknadskompetenser som inte formellt kan bekräftas på grund av att betyg saknas. IKE-projektet möjliggör starten och driften av Fritidsbanken i Gottsunda som är en viktigt arbetsträningsplats för unga som varken arbetar eller studerar.

IKE-projektet/ Fritidsbanken
Projektet IKE (Information, Kunskap och Erfarenhet) är en del av regeringens satsning på att se över alternativ för att möta behov hos unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

Man bedömer att det idag finns stadigvarande 130 000 ungdomar i åldern 18-25 år som inte arbetar eller studerar. Folkbildningsrådet fick 2016 ett uppdrag att se om Folkhögskolor och Studieförbund ville utveckla idéer som skulle kunna verka stödjande för att öka matchningen av unga till arbete eller studier. Vårt fokus i projektet är unga tjejer utan gymnasieutbildning och företrädesvis boende i stadsdelarna Valsätra och Gottsunda.

Projektet har idag haft 11 deltagare varav 4 har gått vidare till arbete och idag verkställer dem driften av Fritidsbanken som innebär att man tar emot och lånar ut begagnad fritidsutrustning.

Mitt friska liv- folkhälsoprojekt
Folkhälsoprojektet Mitt Friska Liv bidrar till en ny bred hälsoprofilering på Föreningshuset Kontakten. Projektet finansieras av Studiefrämjandet (projektägare), Upplands idrottsförbund, region Uppsala samt Uppsala kommuns Arbetsmarknadsnämnd.

Syftet med projektet är att skapa en bättre folkhälsa för en målgrupp som vården inte alltid når. Genom hälsofrämjande information och aktiviteter påverkas målgruppen till ett individuellt och självständigt ansvarstagande för den egna hälsan. Genom att arbeta med de strukturella förutsättningarna som skapar ojämlikhet i hälsostatus hos regionens innevånare vänder vi denna utveckling.

 •  Projektet har som mål att stärka deltagarnas situation.
 •  Erbjuda människor i socialt utsatt område möjlighet till bildning, kultur och sociala sammanhang.
 • Hitta metoder för att överbrygga språkbarriärer samt kulturella hinder för att uppnåförbättrad hälsa hos målgruppen.
 • Hälsofrämjande information.
 • Erbjuda olika hälsofrämjande aktiviteter som kostrådgivning, motion, träning, kultur, egetskapande, natur och gemenskap.
 • Stärka individen, skapa sammanhang och bidra till välbefinnande.
 • Ökad fysisk aktivitet hos målgruppen, gärna pulshöjande aktiviteter.

Kontaktens besökare har genom projektet erbjudits tillfälle att förbättra sin hälsa genom inspirationsföreläsningar, hälsoaktiviteter och studiecirklar. Deltagaraktiviteter har erbjudits på dagtid och kvällar. Aktiviteterna har varit öppna för alla och kostnadsfria. Aktiviteterna anordnas i samverkan med föreningar och med utbildade hälsopedagoger. Prioriterad målgrupp är utlandsfödda kvinnor. Utbildningen av hälsoguider pågår och rekryteringen av guiderna sker främst vi Kontaktens breda föreningsliv men också andra föreningar med annan etnicitet är välkomna att delta.

Folkhälsoprojektet har hittills varit framgångsrikt och flera av aktiviteterna kan nu ingå i ett permanent programutbud om folkhälsa på Kontakten. Vi kommer att söka stöd från Arbetsmarknadsnämnden och Region Uppsala bland andra. Vi ser att delar av projektet såsom inspirationsföreläsningar, träningspass, matlagningskurser, hälsoguiderna arbete i föreningarna och det nära samarbetet med Gottsunda Vårdcentral och Upplands Idrottsförbund. Har utvecklats och skapar enkla synergier som ger hög utväxling på människors upplevda folkhälsa. Projektet sträcker sig fram till 30/6 2018

Valideringsprojekt
Kontakten har under 2017 året erbjudit samarbetande och samverkande föreningar inom Lokal Överenskommelsen att validera icke-formella kompetenser bland sina föreningsaktiva. Tre stycken handledare har utbildats i samarbete med föreningen 4H och det sociala företaget Initicia. Vi sätter främst fokus på moduler som våra föreningsmedlemmar och deltagare har men som de inte kan verifiera som kompetenser. Vi har validerat 45 personer. Vi ser att vi har ett särskilt intresse kring kompetenser som är användbara på arbetsmarknaden samt kompetenser inom matchning och etablering som består av dessa fem moduler:

 1. Möta människor
 2. Grundläggande användning av digitala medier
 3. Ramar och regler i verksamheter
 4. Service och bemötande
 5. Medarbetarskap

Modulerna utformas i samarbete med Studieförbunden i Samverkan och en styrgrupp som består av representanter från arbetslivet, myndigheter, lärosäten, näringslivet och Arbetsförmedlingen.

Vi ser att valideringen av icke-formella kompetenser är efterfrågat bland våra deltagare, främst inom området arbetsmarknad. Vi vill därför genomföra fler valideringar med särskilt fokus på kvinnor med begränsade arbetslivserfarenheter. Dessa ryms inom våra målgrupper och tillhör de vi särskilt prioriterar.

Social film – ”Vi är Gottsunda”
Det sociala filmprojektet ”Vi är Gottsunda” startades hösten 2016 och pågår till och med 31/12 2018. Projektet drivs i samarbete med KFUM Gottsunda och har finansieras av Arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Kulturnämnden. Tanken är att samla invånarna i Gottsundas upplevelser av sin stadsdel.