Verksamhetsidé & syfte

Föreningshuset Kontaktens verksamheter syftar till 

 • att se möjligheter till ökad kompetens för att öka anställningsbarheten
 • att stärka civilsamhället och bidra till stadsdelsutvecklingen i Gottsunda/Valsätra
 • att skapa större kontaktnät för deltagare, föreningar och verksamhet
 • att hjälpa deltagarna att göra aktiva val för att påverka sin livssituation och framtid
 • att möjliggöra mångkulturella möten
 • stärka den kulturella identiteten
 • förbättra hälsa, välbefinnande och självkänsla
 • väcka lusten till skapande och konstnärligt uttryck
 • öka kognitiv förmåga för att minska isolering och exkludering
 • människor skapar sig en aktiv fritid
 • människor växer i sin roll som ledare

Föreningshuset Kontaktens verksamhetsidé är att stimulera

 • jämställdhet
 • demokratiska former som delaktighet och inflytande
 • inkludering och integration
 • egenmakt

Jämställdhet
Studiefrämjandets verksamhet ska vara öppen för alla. Vi underlättar för deltagande i våra aktiviteter oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller annat. Vi skapar särskilda förutsättningar för särskilda målgrupper. Exempel på detta är musikkollo för tjejer, dans för seniorer och ledarutbildning för personer med funktionsnedsättning. Vi vill på så sätt skapa ingångar till vår verksamhet för personer som traditionellt inte skulle välja att delta på grund av något hinder.

Vi ger särskilt stöd till kvinnor så att de kan ta större plats i aktiviteter, i föreningar och genom att bilda föreningar.

Inom organisationen bedriver vi ett aktivt mångfaldsarbete där jämställdhet är en parameter. Studiefrämjandets mångfaldsgrupp bevakar området och arrangerar workshops för all personal där mångfaldsplanen diskuteras och utvecklas och där diskrimineringslagen är vägledande.

Föreningshuset Kontakten ska vara en levande mötesplats för många – alla med olika viljor och visioner och alla ska kunna samsas under samma tak.

Det är viktigt att kvinnor kan känna sig trygga i miljön, att föräldrar törs låta sina barn gå i aktiviteter och att inte utåtagerande killar i gäng får dominera och skrämma bort flickor/tjejer. Detta kräver gott bemötande, öppenhet, diplomati och problemlösningsförmåga hos personalen.

På följande sätt arbetar vi med jämställdhet

 • Vi har en värdegrund där allas lika värde betonas och som all personal omfattar.
 • Personalen ser till att föreningar, grupper och individer får utrymme oavsett om det är mans-eller kvinnodominerat.
 • I vår marknadskommunikation och i studiematerial väljer vi könsneutralt språk ochkönsneutrala bildval för att inte uppmuntra könsbundna val.
 • Vi har ett utbud av aktiviteter som attraherar både flickor/pojkar och/eller kvinnor/män.
 • Vi medvetandegör hedersförtryck och dess påverkan på integration och jämställdhet.

Deltagarnas delaktighet
Studiefrämjandet är ett studieförbund och en del av folkbildningen i Sverige. I folkbildningspedagogiken är deltagarnas inflytande centralt. Allas rätt till bildning är vägledande. Alla deltagare bidrar till en gemensam kunskap och allas erfarenhet ska tas tillvara. Denna pedagogik och synsätt på deltagande genomsyrar vårt arbetssätt.

På Kontakten som är ett vardagsrum för många individer, såväl barn och unga som vuxna, är det självklart att deltagarna och föreningarna har inflytande. All verksamhet är fri och frivillig. Ett tydligt deltagarinflytande stärker individens eget ansvarstagande och skapar på så sätt egenmakt.

Det finns flera ingångar till vår verksamhet, bland annat

 • att individen själv tar kontakt genom att besöka oss.
 • genom uppsökande verksamhet. Detta sker oftast via samverkan med t ex skolan.
 • genom föreningar som finns hos oss eller föreningar som vill boka rum eller startaverksamhet.Vi arbetar ständigt på att slipa ner trösklarna så att fler vill och törs komma och delta i aktiviteter. En viktig faktor är att deltagaren känner att den får vara delaktig. Det goda välkomnandet/mottagandet är därför centralt för att tillit och förtroende ska uppstå mellan personal och användare. Öppen tillitsfull kommunikation är en nyckel.

Föreningarnas delaktighet
Vid föreningshusets gemensamma föreningskaféer samlas alla medverkande föreningar och gör upp årsvisa och terminsvisa planeringar. Fokus kan vara planering kring läxläsning, föreningsutveckling och kurser i föräldraskap (Älskade Barn), matevent, Gottsundadagen, Gottsunda Hiphop Festival eller andra gemensamma programpunkter såsom luciafirande, julavslutning, sommaravslutning, dialogmöten, firande av internationella kvinnodagen, politikermöten och gemensamma projekt inom Mitt Friska Liv, Valideringsprojekten och IKE-projektet/Fritidsbanken.

Det kan också vara planering och utveckling av föreningshusets lokaler, anpassningar utifrån mer uttalade behov och husmöten med alla aktiva föreningar.

Vi ser att vi blir starka och att känslan av gemenskap ökar när vi samlas kring gemensamma aktiviteter.

På följande sätt arbetar vi med delaktighet

 • Vi försäkrar oss om att all personal bemöter nya som gamla deltagare på ett bra och välkomnande sätt. Vi ger i första mötet information till besökaren vilket utbud vi erbjuder och öppnar för en dialog om andra önskemål.
 • Att vi har bred språkkompetens i arbetslaget gagnar bemötandet och underlättar kommunikationen.
 • Personalen fångar in i samtal och möten upp förslag och önskemål från våra deltagare.
 • Föreningarna genomför möten och aktiviteter självständigt.
 • De föreningar och individer som använder lokalerna följer våra spelregler om respekt ochhänsyn till andra.
 • Gemensamma aktiviteter vid jul och sommar, där alla föreningar, volontärer, personal ochdeltagare bjuds in.
 • Förslagslåda är uppsatt vid entrén där önskemål om aktiviteter kan lämnas.
 • Våra cirkelledare är öppna för att anpassa innehållet efter deltagarnas önskemål. Detta ingåri den pedagogiska form som studiecirkeln är och som ledarna lär sig under ledarutbildningen.
 • Vi fångar upp synpunkter på verksamheten även genom utvärderingar/enkäter. Vi får på såsätt värdefull information så att vi kan ändra, utöka eller bredda vårt utbud.

Integration
Antalet mötesplatser och icke-kommersiella träffpunkter minskar i samhället. Detta försämrar möjligheterna för människor att mötas över gränser som ålder, etnicitet och/eller samhällsklass. Detta bidrar till en upplevelse av utanförskap och skapar motsättningar i samhället. Studiefrämjandet vill motverka detta genom att vara engagerade lokalt och fortsätta erbjuda mötesplatser för att minska segregation och befrämja integration.

Genom demokrati- och påverkansarbetet stärker vi civilsamhället.

Studiefrämjandet som studieförbund omfattas av statens fyra syften med folkbildningen

  1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapaengagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

All vår verksamhet som bedrivs i egen regi eller på uppdrag av till exempel kommuner, region eller Arbetsförmedling har dessa syften som grund. Föreningshuset Kontakten är ett sådant exempel – en levande mötesplats för många människor i en mångkulturell stadsdel.

Eftersom verksamheten är öppen för alla nyttjas lokalen av exempelvis asylsökande, nyanlända, andragenerationens invandrare och svenskar. Föreningarna som använder mötesrum och lokaler är föreningar bildade på etnisk grund, ”svenska” föreningar och ”blandade föreningar”.

Det är i mötet mellan de som brukar lokalerna som en positiv grund till dynamisk integration uppstår. Ett exempel är när Seniorkören möter somaliska kvinnor i studiecirkel som möter läxläsande afghanska ungdomar som möter barndansdeltagare.

På följande sätt arbetar vi med integration

 • Öppen verksamhet och mötesplats för alla åldrar.
 • Personal som talar olika språk.
 • Ledare och föreläsare från olika språk och kulturer som inspiratörer och förebilder.
 • Fokus på ökad anställningsbarhet genom kompetensutveckling på olika sätt.
 • Sociala sammanhang som stimulerar möten.
 • Informationsmaterial på olika språk.
 • Föräldrastödsprogrammet Älskade barn för ökad kunskap och integration.
 • Möjlighet för föreningar att utveckla sina kulturella uttryck och stärka självbild och identitet.
 • Möjlighet för föreningar att visa upp sin kultur för besökare och publik.
 • Hälsoinsatser och att utbilda hälsoguider i föreningar (En del av folkhälsoprojektet Mitt FriskaLiv).